کیفیت کاتالیزور بازار

کیفیت، کاتالیزور بازار

امروز تعریف های متفاوتی از کیفیت شده ولی سیر تحول و تکامل آن به جایی رسیده که دیگر تولید محصول و خدمت شامل مفهوم کیفیت نمی شود بلکه تمام فرآیندهای سازمان را در برمی گی...
بازاریابی خدمات

بازاریابی خدمات

در سالهای کنونی رشد فزاینده خدمات به صورت یکی از روندهای اصلی در دنیا درآمده است. درایالات متحده آمریکا به سبب افزایش ثروت، احساس به داشتن زمان بیشتر برای تفریح و پیچ...
دوره های عمر سازمان

دوره طفولیت سازمان

اگر سازمان در دوره طفولیت تولید گرا باشد در دوره رشد سریع به بازار گرایش پیدا می کند. البته این چرخش به معنی ایجاد سازمان بازاریابی نیست بلکه چرخش به سمت فروش محصولات ...