سازمان های قرن بیست و یکم

شرکت های بزرگ در قرن بیست و یکم

شرکت های بزرگ بایستی به واحدهای کوچک و سریع تبدیل شوند وگرنه شانسی برای بقاء در قرن بیست و یکم نخواهند داشت. از طرف دیگر فناوری این فرصت را برای شرکت‌های بزرگ فراهم آ...
بسته بندی

اهمیت بسته بندی در سهم از بازار

بسته بندی در برگیرنده فعالیت‌هایی چون طرح ریزی و تولید ظرف یا جعبه هر محصولی میشود. امکان دارد بسته شامل نخستین (شیشه) باشد و بسته‌بندی بعدی مربوط به موردی باشد که بخ...