اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس آبی

رسیدن به مرز های فراتر از تقاضای موجود  هیچ شرکتی نمی خواهد فراتر از اقیانوس های سرخ سرمایه‌گذاری کند تا فقط خود را به دام یک باتلاق کم عمق بیاندازد. پرسش اینجاست که ...