آموزش، عامل موفقیت کلیدی برای تحریک تغییر

آموزش، عامل موفقیت تحریک پذیری تغییر

 آموزش ضمن کاهش استرس ابزار ضروری برای تحریک تغییر است. آموزش غلبه بر واکنش های طبیعی مغز نسبت به ناشناخته ها یا عدم مشابهت ها و نحوه ایجاد استرس کمک میکند. دنیس کسلر ، رئیس اجرایی اسکور ، رهبر جهانی در حوزه بیمه، می‌نویسد :
یکی از عوامل موفقیت کلیدی برای آینده آموزش و تلاش بیشتر برای بهبود بهره‌وری کیفیت خدمات ارائه شده است.

آموزش امر مهمی است که می‌تواند تغییر در ذهنیت ها را سرعت ببخشد. برندهای خاص آموزش را یک بخش یکپارچه از فرایند سازمانی محسوب می کند. به منظور اثربخشی واقعی آموزش نباید به انتشار دانش فنی محدود شد، بلکه باید به عنوان بخشی از یک برنامه میان مدت و بلند مدت طراحی شود؛اهدافی که تمایلات مدیریت و خط و مشی های استراتژی تعیین شده برای آینده را حفظ می‌کنند.

اهمیت آموزش

 

هدف آموزش آماده سازی تدریجی مغز کارکنان برای همه تغییراتی است که بر شرکت در آینده نزدیک تاثیر می گذارد. همچنین به معنای دادن انعطاف پذیری مورد نیاز به هوش کارکنان است، که به آنها برای انطباق  سریع با طیفی از الزامات در یک محیط منسجم ملی و بین المللی کمک خواهد کرد.  آموزشی که با این هدف ذهنی طراحی شده باشد بسیار موثر خواهد بود. آموزش باید از سوی مدیران  آگاه طراحی شود و در یک بستر تخصصی ارائه شود. هچنین اجازه سطحی نگری و غیره حرفه‌ای بودن نباید داده شود.

آموزش حرفه ای به معنای آموزشی است که با تخصص های داخلی یا خارجی همراه باشد . این آموزش شامل توسعه برنامه آموزشی به همراه تحلیل الزامات و اطلاعات گسترده درباره محرک های موفقیت سایر شرکت هاست و شامل تعدادی از اهداف و الزامات تعیین شده است که فرصتی را برای منابع مناسب تعریف کرده و یک سیستم کنترل نتیجه مناسب را تنظیم می کند. معرفی یک شیوه تفکر و بازاریابی در شرکت های خاص چنین تحولی را در میان کارکنان ایجاد می کند که آموزش مناسب در آن شرکت برای آنها از ضروریات است.

آیا سازمان شما برای موفقیت برنامه آموزشی مناسبی را طرح ریزی کرده است ؟

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی