بازاریابی انسان محور برای جاذبه برند

بازاریابی انسان گرا

” ساخت برند های اصیل که باید همانند دوست باشند.”

در ادبیات بازاریابی اخیر مشتریان همیشه در مقام قدرتمندترین بازیگر به تصویر کشیده شده‌اند. با این حال بازاریابان اغلب جنبه انسانی مشتریان را فراموش می کنند که در عصر دیجیتال به وضوح آشکار است، مشتریان کامل و بی عیب و نقص نیستند و در برابر ترفند های بازاریابی احساس آسیب پذیری می کنند.
 بنابراین آنان جوامع را می سازنند تا جایگاه خویش را مستحکم کنند. بازاریابان باید به این واقعیت جدید سازگار شوند و برندهایی را خلق کنند که همانند انسان ها رفتار می کنند- مهربان و دوست داشتنی اما آسیب پذیر.
 برند ها باید کمتر تهدید کننده به نظر برسند. آنان باید اصیل و صادق باشند و نقدهای خود را بپذیرند و سعی نکنند تا خود را بی عیب و نقص و کامل نشان دهند. برند های انسان محور با ارزش های هسته ای برانگیخته می شوند و با مشتریان همانند دوست برخورد می‌کنند و به بخش جدایی ناپذیر از سبک زندگی آنها تبدیل می شوند.

بازاریابی انسان محور

 

 در نسل سوم بازاریابی ،ما مفهوم بازاریابی انسان محور را به منزله پیامد طبیعی بازاریابی مشتری محور( نسل دوم بازاریابی) و بازاریابی محصول محور نسل اول بازاریابی مطرح می کنیم.

 در بازاریابی انسان محور بازاریابان مشتریان را به شکل انسان کامل با ذهن، قلب و روح می نگرند. بازاریابان نه تنها نیازهای احساسی و عملکردی مشتریان را برآورده می سازند بلکه به نگرانی ها و علایق پنهان آنها نیز توجه می کنند.

 ما در گذر به نسل چهارم بازاریابی در دنیای رو به رشد دیجیتال انتظار رشد روز افزون اهمیت انسان محوری را داریم. بازاریابان حتی باید از قدرت بازاریابی انسان محور بیشتر استقبال کنند.

 بازاریابی انسان محور هنوز راهگشای ایجاد جاذبه برند در عصر دیجیتال است زیرا برندهای دارای شخصیت انسانی شاید متمایز ترین برندها بشوند. این فرآیند با آشکار ساختن علائم و نگرانی های عمیق مشتریان آغاز می شود. این کار نیازمند شنیدن دقیق و بررسی عمیق آن چیزی است که به عنوان مردم شناسی دیجیتال شناخته می شود. جنبه انسانی مشتریان آشکار شده است ؛هم اکنون نوبت برند هاست و جنبه انسانی خود را آشکار سازند. برند ها باید ویژگی های انسانی را که می‌توانند مشتریان را مجذوب و ارتباطاتی انسان به انسان ایجاد کنند نشان دهند.

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی