زیست شناسی کسب و کار

زیست شناسی کسب و کار

زمان زیادی است که افراد به گونه‌ای در مورد نهادها و سازمان‌ها صحبت می کنند انگار که ماهیت زیستی دارند؛ مثل موجودات زنده اند. بنابراین کنایه زیستی نیز چیز جدیدی نیست. اما چیزی که جدید است دقت این کنایه در توصیف واقعیات است. اکنون  علوم پیشرفته ای های داریم که کنایه زیستی را خیلی برای ما مفیدتر و سودآورتر می کند. برای مثال اگر سیستم ها را در طبیعت بررسی کنیم می‌توان سازمان را به عنوان ارگانیسم های زیستی بهتر درک کنیم.

 بنابراین در درک  کسب و کار و سازمان ها به عنوان یک موجود زنده چیزی که ما باید از خود بپرسیم این است که چگونه یک سازمان در طول زمان انطباق پذیر می شود؟
چگونه ما چیزهای مشخصی را که دانشمندان در مورد انطباق سازی موجودات زنده گفته‌اند در سازمان هایمان به کار ببریم؟

ما کشف  کردیم که شباهت زیادی بین آنچه که در جهان طبیعی صورت می‌گیرد و آنچه در روابط سازمانی اتفاق می‌افتد وجود دارد و کم کم متوجه می‌شویم که برخی از اصول زیست محیطی (برای مثال رفتار بین سنجاقک، قورباغه و خزه) وقتی به جهان کسب و کار وارد شود می‌تواند بسیار قانع کننده باشد.

 

روابط سازمانی

این  به ما می‌گوید برای اینکه ماهیت کسب و کار را درک کنیم به جای اینکه آن را همچون یک مدل صنعتی – یک خط تولید کوچک که یک جز خودکفایی مکانیکی است تلقی  کنیم باید آن را بیشتر همانند موجودات زنده محیطی در نظر بگیریم.مدلهای قدیمی به خاطر پیچیدگی مسائل و ساخته‌های دست بشر دیگر کارساز نیستند. منظور از ساخته های دست بشر چیزهایی مثل وسایل خانگی، ابزارها، نهادها و فرآیندهایی است که ما می توانیم تولید کنیم. این چیزها را انسانها می سازند و روز به روز هم دارند پیچیده‌تر ‌می‌شوند. ساخته ها از دستگاه ویدئو تا سیستم های حسابداری و مالیاتی ،نهادها و سازمان ها آنقدر پیچیده شده اند که می توان آنها را با پیچیدگی سیستم‌های زیستی مقایسه کرده و در آن مقطع است که پیچیدگی مکانیکی محور دیگر قابل کنترل و اداره نیست.  سیستم هااز طریق راه حل های خطی قابل کنترل نیستند.

آنچه اتفاق می افتد این است که افزایش پیچیدگی اجازه می دهد این نهادها و ساخت ها تحت نفوذ فعالیت های خود قرار گیرند. با وجود این ما از این خارج از کنترل بودن می توانیم استفاده کنیم، زیرا در حقیقت ما می خواهیم چیزهایی بسازیم که خود، کارشان را بدون دخالت و کنترل ما انجام دهند. از دیدگاهی دیگر ما منزل، اتومبیل و حتی کارخانه‌هایی را بیشتر می پسندیم که خود را اداره ،تعمیر و حفظ کنند بدون اینکه به این فکر باشیم که هر مرحله را کنترل کنیم.
 بنابراین کاملا امکان‌پذیر است چیز های پیچیده تری را که می سازیم از کنترل ما خارج شوند. این خارج از کنترل بودن دو جنبه دارد

 اول: خیلی هراس آور است و باید خیلی مواظب باشیم

  دوم:  این چیزی است که توانیم از آن استفاده کنیم

 

کوین کلی