سنخ شخصیتی و انتخاب شغل

مدیریت منابع انسانی

تفاوت فردی در شخصیت می تواند بر انتخاب شغل نیز اثر بگذارد.

بر اساس نظریه ی هولند مردم تمایل دارند شغلی را انتخاب کنند که با شخصیت آنان همخوانی داشته باشد(هولند،1973) علاوه بر آن، اگر فرد قادر باشد شغل و حرفه ای را انتخاب کند که با شخصیت وی همسویی داشته باشد، احتمال اینکه در کار خود خوشحال باشد و به کارش نیز برای مدتی طولانی ادامه دهد، بیشتر است(پرهام،1988).

برای مثال، اگر سنخ شخصیتی فرد هنری باشد و حرفه ی عکاسی را نیز در پیش گیرد، خوشحال تر خواهد بود تا شغل حسابداری را انتخاب کند.

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی