طراحی شغل

طراحی شغل

رشد سریع فرایند تجزیه و تحلیل شغلی که با پی ریزی شغل مرتبط می باشد برای بهبود اثر بخشی سازمان و افزایش رضایتمندی کارکنان به کار گرفته می‌شود. سازمان ها ممکن است جهت بهبود کار با استفاده از فرایند مهندسی مجدد دسته ای از مشاغل را به شکلی دیگر نوسازی و بازسازی نمایند تا وظایف غیر ضروری حذف و راه بهتری برای انجام شغل پیدا شود . (کومپتون ، 263-257، 1995)

طراحی شغل باید دست یابی به اهداف سازمانی را تسهیل نموده و در همان حال توانایی ها وکاستی های اجرا کنندگان شغل را تشخیص دهد.

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی