وارد شدن از تمامی درها به یکباره برای فروش بیشتر

بازاریابی عصبی

 واقع گرا باشید:

سلاح نهایی ، همگرایی حواس است. اگر چیزی را که میبینیم ضمن شنیدن آن را بو هم بکنیم مغز اطلاعات مشابهی را از طریق سه کانال متفاوت دریافت می‌کند.
برای مغز این امر اثبات نهایی صحت است.
آیا شما تمایل دارید ترفند افزایش حافظه خود را بدانید؟ اگر می خواهید یک متن یا یک تصویر را به ذهن بسپارید و ضمن اینکه آن را می خوانبد با صدای بلند هم آن را بگویید. مغز به طور همزمان اطلاعات مشابهی را از طریق دو کانال مستقل دریافت می‌کند بنابراین موضوع  به خاطر سپرده شود.

فروش بیشتر

 

چرا ما احساس دریازدگی می کنیم؟

چون ما زمانی که در دریا هستیم چشم های ما  همیشه اطلاعات مشابه با گوش های ما دریافت نمی‌کند. گوش های ما تصور می کنند که ما در حال حرکت هستیم و چشمهای ما که تنها کتابی را که می خوانند و  می‌بینند، به مغز می گویند که ما حرکت نمی کنیم. مغز باور می کند که چنین افتراقی میان دو حواس در چنین موقعیتی وجود دارد و باعث می‌شود که ما احساس گیجی کنیم.
مغز غریزی  ما باور دارد که ما تنها می‌توانیم در نتیجه خوردن غذای مسموم بیحال و گیج شویم. از این رو از طریق استفراغ کردن و خارج کردن ، آن را منعکس می سازد. این یک نشانه به راستی است که هدف اصلی آن فراموش شده است اما هنوز فعال است .

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی