کیفیت

کیفیت (2)

تعریف کیفیت

     واژه کیفیت غالباً برای اشخاص مختلف، معانی متفاوتی دارد. کیفیت را می توان از دیدگاههای گوناگون مورد بررسی قرار داد.

     در یک نگرش آرمانی، محصول یا خدمتی واجد کیفیت است که عیب و نقصی نداشته باشد؛ این امر نیز کاملاً حسی است و تشخیص آن با فردی است که با محصول مواجه می گردد. مشتریان و مصرف کنندگان، محصول یا خدمتی را می پسندند و آنرا واجد کیفیت می دانند که هر چه بیشتر با خواسته های آنها مطابقت داشته و نیازهایشان را برآورده سازد و یا در حالتی ایده آل تر از آنها  فراتر رفته و پیشی گیرد.

     از دیدگاه فنی، کیفیت، عبارت است از انطباق کامل مشخصات محصول یا خدمت با معیارهای از قبل تعیین شده. این دیدگاه تا حدود زیادی بر معیارها و کمیت های قابل اندازه گیری و همچنین بر ضمانت اجرای آنچه خواسته شده با آنچه در حال حاضر موجود است، تکیه دارد.

     در ذیل تعاریف مختلفی از کیفیت از دیدگاه اندیشمندان علم مدیریت کیفیت آورده شده است.

کنترل کیفیتتعریف کیفیت از نظر دکتر دمینگ:

     برآوردن خواسته های مشتریان چه در زمان حال و چه در آینده.

     کیفیت یعنی هر آن چیزی که ارزش محصول را در نظر مشتری بالا ببرد.

 

تعریف کیفیت از نظر دکتر فگینبام:

     کلیه مشخصات بازاریابی، مهندسی، تولید و نگهداری محصول یا خدمت که از آن طریق خواسته های مشتری برآورده می شود.

 

تعریف کیفیت از نظر کرازبی:

     انطباق بر خواسته ها

     کیفیت از دیدگاه سازمان استاندارد جهانی Iso، در سال ١٩٩٤ میلادی در استاندارد ایزو ٨٤٠٢ به صورت ذیل تعریف گردیده:

     “ تمام ویژگی های یک مقوله که در توانایی آن برای برآورده کردن نیازهای تصریحی یا تلویحی، موثر است.

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی