تبلیغات

ADVERTISING word cloud, business concept

پیش از اجرای هر برنامه تبلیغاتی، بیست سوأل زیر را در مورد خودتان ، مشتری، محصول و هر آنچه که به موفقیت تبلیغاتی شما کمک می کند مطرح و برای آن پاسخی داشته باشید.

1- کدام شخص یا سازمانی در کدام جایگاه یا اعتباری

2- با چه دیدگاه ، هدف و انتظاری

3- چه حرف ، سخن و شعاری

4- در مورد کدام کالا یا خدمتی

5-  با کدام مشخصات ، مزایا و منافعی

6-  با کدام تفاوت (نسبت به رقبا و تمایزی

7-  در کدام مرحله از منحنی عمر محصول (PLC)1

8-  در کدام وضعیت رقابتی یا انحصاری

9-  با کدام قدرت و سهم بازاری

10-  با کدام هدف ارتباطی یا تجاری و با تمرکز بر کدام گروه از مشتریان

11-  با چه قصد ، مضمون و محتوایی

12-  با استفاده از کدام ابزار ها و اجزایی

13-  از طریق کدام دسته از رسانه ها

14-  در چه زمان ، مکان و شرایطی

15-  با چند دفعه تکرار و استمراری

16-  با چه لحن، آهنگی و الفاظی

17-  با کدام تکنیک و جاذبه ای

18-  چه پیام و خبر و اطلاعی را

19-  به کدام دسته از مخاطبان و مشتریانی

20-  با چه نیاز ، انتظار ، سن ، عقیده ، شرایط، قدرت مالی و اختیاری می رساند؟

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی