مرگ سازمان در طفولیت

مرگ در طفولیت

سازمان در دوره طفولیت زمانی در سلامت باقی می ماند که رشد و نقدینگی موجود سازمان متناسب بماند. در این حالت بنیان گذار احساس می کند سیستم تحت کنترل اوست. حمایت خانواده را به همراه دارد. طبیعی است که تلاش زیاد بخرج می دهد تفویض اختیار نمی کند و همه تصمیمات را رأساً اتخاذ می نماید.

مرگ در طفولیت وقتی رخ می دهد که بنیان گذار احساس خستگی کند زمانیکه او با موجودی که خلق نموده بیگانه شده و یا کنترل بر آن را از دست بدهد یا زمانی که نقدینگی خود را بطور جبران ناپذیری از دست بدهد.

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی