مشکلات طبیعی در مقابل غیر طبیعی

Save the planet

مشکلات طبیعی

مشکلات طبیعی آنانی هستند که سازمان می تواند با انرژی های داخلی خود آنها را حل نماید. در این مورد سازمان می تواند فرآیند تحرک و گرفتن تصمیماتی که بر مشکلات فائق آیند را تنظیم نماید. در صورتیکه مشکلات برای دوره ای از منحنی عمر قابل پیش بینی باشد. و سازمان در آن دوره با آن مواجه شود (حتی با شدت و مدت متفاوت) این مشکلات را حسی می نامیم. اگر انتظار بروز آنان نمی رود آنها را انتقالی می نامیم (که پس از انتقال به دوره بعد منحنی عمر کامل شده محو می شوند).

 

مشکلات غیرطبیعی

مشکلات غیر طبیعی، از طرف دیگر به دخالت حرفه ای از بیرون نیازمند است، سازمان با مانع مواجه شده است. مشکلات مشابه مرتباً خودشان را برای مدتی طولانی تر از آنچه انتظار می رود تکرار می کنند، و اقدام مدیریت برای حل و فصل آنان فقط منجربه پیدایش اثرات جانبی ناخواسته می گردد. به مشکلات غیر طبیعی که متناوباً در محل مشخصی از منحنی عمر بروز می کنند، پیچیدگی اطلاق می کنیم و در صورتی که مشکلات نادر باشند آن را آسیب رسان می نامیم.

با توجه به تئوری منحنی عمر متوجه می شویم که مشکلات طبیعی عدیده ای برای هر دوره موجود است. آنها قابل پیش بینی بوده و می بایستی توسط خود سازمان تحت کنترل در آیند. این مشکلات را می بایستی بصورت حسی در نظر گرفت . اینان مشکلاتی نیستند که انرژی سازمان را ضایع کنند. مدیریت در عین مدنظر قرار دادن آنان، به عملکرد و رشد خود ادامه می دهد. مشکل آسیب رسان مشکلی است که مدیریت نبایستی به آن کاری داشته باشد. در چنین وضعی و بخاطر دشواری در مهار کردن انرژی که حل آن را امکان پذیر می کند، به کمک از بیرون نیاز می باشد.

 

مشکلات طبیعی در مقابل غیر طبیعی

مشکلات طبیعی آنانی هستند که سازمان می تواند با انرژی های داخلی خود آنها را حل نماید. در این مورد سازمان می تواند فرآیند تحرک و گرفتن تصمیماتی که بر مشکلات فائق آیند را تنظیم نماید. در صورتیکه مشکلات برای دوره ای از منحنی عمر قابل پیش بینی باشد. و سازمان در آن دوره با آن مواجه شود (حتی با شدت و مدت متفاوت) این مشکلات را حسی می نامیم. اگر انتظار بروز آنان نمی رود آنها را انتقالی می نامیم (که پس از انتقال به دوره بعد منحنی عمر کامل شده محو می شوند).

مشکلات غیر طبیعی، از طرف دیگر به دخالت حرفه ای از بیرون نیازمند است، سازمان با مانع مواجه شده است. مشکلات مشابه مرتباً خودشان را برای مدتی طولانی تر از آنچه انتظار می رود تکرار می کنند، و اقدام مدیریت برای حل و فصل آنان فقط منجربه پیدایش اثرات جانبی ناخواسته می گردد. به مشکلات غیر طبیعی که متناوباً در محل مشخصی از منحنی عمر بروز می کنند، پیچیدگی اطلاق می کنیم و در صورتی که مشکلات نادر باشند آن را آسیب رسان می نامیم.

با توجه به تئوری منحنی عمر متوجه می شویم که مشکلات طبیعی عدیده ای برای هر دوره موجود است. آنها قابل پیش بینی بوده و می بایستی توسط خود سازمان تحت کنترل درآیند. این مشکلات را می بایستی بصورت حسی در نظر گرفت. اینان مشکلاتی نیستند که انرژی سازمان را ضایع کنند. مدیریت در عین مدنظر قرار دادن آنان، به عملکرد و رشد خود ادامه می دهد. مشکل آسیب رسان مشکلی است که مدیریت نبایستی به آن کاری داشته باشد. در چنین وضعی و بخاطر دشواری در مهار کردن انرژی که حل آن را امکان پذیر می کند، به کمک از بیرون نیاز می باشد.

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی