خلق موقعیت نام تجاری (برندسازی)

خلق یک موقعیت نام تجاری - برند

 موقعیت نام تجاری از موقعیت محصول یا خدمت منتقل می شود.
 موقعیت محصول یا خدمت باید مرکب از آن فایده هایی باشد که برای مشتری هدف شما از اولویت بالایی برخوردار است و این که سازمان شما می تواند آن را بهتر از ،تمام رقبای تان فراهم آورد.
 موقعیت نام تجاری باید فقط مرکب از معدودی فایده باشد. fطور آرمانی فقط یک دو و یا احتمالا سه  فایده.

 چرا فقط معدودی فایده؟
 زیرا مشتریان میتوانند فهرستی کوتاهی  از فایده ها  را به خاطر بسپارند. آنان برخی از فایده ها را به خاطر خواهند سپرد اما شاید نه آنهایی که شما می‌خواهید به خاطر بسپارند. لازم است که شما موقعیت نام تجاری تان را کاملاً روشن سازید تا بتواند به طور موثر از طریق ارتباطات منتقل شود و مشتری هدف آن را به سرعت یاد بگیرد و به خاطر بسپارد.

بازاریابی و نامگذاری تجاری به هم بافته شده اند.

جایی که بازاریابی و نام گذاری تجاری ممکن است با هم متفاوت باشند نظم و انضباط است.
 یک نام تجاری قوی به نظم و انضباط نیاز دارد تا فقط معدودی از فایده ها به عنوان موقعیت نام تجاری انتخاب شود. یک نام تجاری قوی به نظم و انضباط نیاز دارد تا آن موقعیت را بی وقفه از طریق ارتباطات به تمام بازارها و در طی زمان منتقل و پایدار سازد. برخی از مدیران از انتخاب تنها معدودی از فایده ها اکراه دارند. با این حال بدون نظم و انضباط فقط اندکی برای ساختن یک نام تجاری قوی شانس وجود .

برندسازی

هنگامی که از هلموت پانکه مدیر ارشد اجرایی بی ام و (BMW) پرسیده شد که چگونه موقعیت بی ام و را ثابت نگه می دارند وی پاسخ داد بزرگترین کار این است که قادر به گفتن “نه” باشید. عاقبت،مدیریت صحیح نام تجاری ناگزیر می شود بفهمد که یک نام تجاری است که باید در هر کجا و در هر زمان به آن عمل شود.

 بنابراین زمانی که چیزی جور در نمی آید باید اطمینان حاصل کنید که درست انجام نشده است. به طور مثال بی ام و به تولید یک وانت کوچک ” نه “ گفت زیرا احساس می کردند که با موقعیت نام تجاری به این که آنها در آن زمان خواهان آن بودند همخوانی ندارد.

 ساختن یک نام تجاری

 برای ساختن یک نام تجاری شما باید:

  1.  یک بازار هدف انتخاب کنید.
  2.  فایده های کلیدی در موقعیت گذاری محصول یا خدمت تان را انتخاب کنید.
  3.  مشخصه هایی را تعیین کنید که در حال حاضر از جانب مشتریان در بازار هدف تان ادراک شده و با نام تجاری شما تداعی می شوند (ممیزی تداعی).
  4.  هرگونه تفاوت در بین مشخصه هایی که مشتریان آنها را تداعی شده با نام تجاری تان ادراک می کنند و مشخصه هایی را که  آرزومندید آنان با نام تجاری شما تداعی کنند، تعیین کنید.
  5.  یک راهبرد ارتباطی تدوین کنید تا تداعی های مطلوب را ایجاد کند .

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی